WEB Sitesi Bülten Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

BÜLTEN ABONELİĞİ AYDINLATMA METNİ 

(www.gencallar.com.tr)

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Gencallar Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Gencallar”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

GencallarKanun kapsamında “Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. Gencallar’a aşağıda yazılı iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

 

Adres: Yukarı Dudullu Mah. Alemdağ Caddesi Gazali Sk. No:2 Ümraniye/İstanbul

E-Posta: [email protected]

 

Telefon: 444 4 362

KEP:  [email protected]

 

2. Kişisel Verisi İşlenen Kişi Grupları 

 

www.gencallar.com.tr internet sitesini ziyaret ederek “E-Bülten” bölümü aracılığıyla kişisel verilerini paylaşan; 

 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, 
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi,
 • İş Ortakları, 
 • Tedarikçiler,
 • Çalışan Adayı, 
 • Ziyaretçi

 

3. İşlenen Kişisel Veriler

 

www.gencallar.com.tr internet sitesi üzerinde “E-Bülten” bölümü aracılığıyla kişisel verilerini paylaşan ve bu suretle kişisel verisi işlenen 2 no’lu başlıkta yer alan kişi/ kişi gruplarının Gencallar tarafından işlenen kişisel verileri aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik Verisi

Adı-Soyadı

İletişim Verisi

E- Posta Adresi

 

 

 

 

4. Kişisel Veri İşleme Amaçları 

 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu Gencallar tarafından aşağıda sayılı amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kimlik Verisi 

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

(Bülten abonesinin ticari elektronik ileti gönderim onayı vermesi halinde kişinin adı-soyadı bilgisinin bülten abonesi olarak kaydı ile Gencallar mal, hizmet ve ürünleri hakkında kampanya/promosyon bilgilendirmesi, pazarlama faaliyetleri ile ilgili kişiye yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi ve bu suretle ticari elektronik ileti gönderilmesisatış ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve bülten aboneleri ile iletişime geçilmesi, mal/hizmet satışı ve sonrasında finans ve muhasebesel süreçlerin yürütülmesi kapsamında borç hatırlatma adına iletişime geçilmesi amaçlarıyla)

İletişim Verisi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

(Bülten abonesinin ticari elektronik ileti gönderim onayı vermesi halinde Gencallar mal, hizmet ve ürünleri hakkında kampanya/promosyon bilgilendirmesi, pazarlama faaliyetleri ile ilgili kişiye yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi ve bu suretle ticari elektronik ileti gönderilmesisatış ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve bülten aboneleri ile iletişime geçilmesi, mal/hizmet satışı ve sonrasında finans ve muhasebesel süreçlerin yürütülmesi kapsamında borç hatırlatma adına iletişime geçilmesi amaçlarıyla)

 

5. Aktarılan Kişisel Veriler ve Alıcı Grupları 

 

3. maddede yer verilen ve işlenen kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında, Kanun’un 5. ve 8. maddeleri kapsamında işbu aydınlatma metninin 4.maddesinde yer alan veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla; 

 • Bülten aboneliğini talep etmeniz halinde gerekli onay/ret süreçlerinin takibi amacıyla İleti Yönetim Sistemi (“İYS”), 
 • Ticari elektronik ileti gönderimi için SMS ve mail gönderimi hizmeti veren iş ortağı /çözüm ortağı firmalar, 
 • Talep edilmesi halinde 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsam ve sınırında olmak üzere talep eden resmi makam/kurum ve kuruluşlar ,
 • Gencallar operasyonlarının yürütülmesi adına iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan yurtdışındaki e-posta, yedekleme, yazılım desteği veren iş ortağı/ tedarikçi firmalar

 

ile paylaşılabilecektir. 

 

6. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

 

Tarafınıza ait kişisel veriler, Kanun’a ve Gencalların Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak aşağıda belirtilen toplama yöntemleri kullanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. Web sitesinde yer alan “E-Bülten” bölümünün tamamlanarak Gencallara gönderilmesi ile,
 2. E-Bülten aboneliği için iletişim verinizi yazılı/sözlü ortamdan Gencallara teslim etmeniz ile, 
 3. E-Bülten aboneliği için iletişim verinizi sosyal medya platformlarımız üzerinden Gencallara iletmeniz ile, (Sosyal medya platformları üzerinden tarafımızla iletişime geçmeniz halinde, abonelik formunda yer alan bilgilerinizi kendi sistemlerimize aktarmaktayız. Belirtmek isteriz ki, aracı sosyal medya platformları da ayrıca kişisel verilerinizi işleyebilir ve/veya aktarabilir. Söz konusu platformların kişisel verilerinizi işleme ve/veya aktarma faaliyetleri üzerinde herhangi bir kontrolümüz bulunmamaktadır).        
 4. Hard Copy, Soft Copy, Web Tabanlı Yazılım, Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi, Gencallara ibraz etmiş olduğunuz ve 3. kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi, belge ve doküman aracılığı ile,
 5. Yukarıda yer almayan başkaca yöntemler ile. (örneğin Gencalların yetkisinde bulunan e-posta adreslerine e-bülten aboneliğine yönelik talebin gönderilmesi sureti ile vb.)

7. Kişisel Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

 

Yukarıda belirtilen işleme yöntemleri ile yazılı ve elektronik yollarla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde (kişisel verilerin işlenme şartlarında) belirtilen; 

 • Açık Rıza (reklam / kampanya / promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ticari elektronik ileti gönderimi ve bu amaçla iş ortağı/ çözüm ortağına aktarımı ile Gencallar operasyonlarının yürütülmesi adına iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan yurtdışındaki e-posta, yedekleme, yazılım desteği veren iş ortağı/ tedarikçi firmalara aktarım için)
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

8. 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Gencallar’a başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle Gencallar’a iletmeniz durumunda Gencallar, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Gencallar tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca (“Kurul”) belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle Gencallar’a iletebilirsiniz. Bu çerçevede Gencallar’a Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için,                       www.gencallar.com.tr adresinde bir örneği bulunan ilgili kişi başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orijinal imzalı dilekçenizi;

 

 • Yukarı Dudullu Mah. Alemdağ Caddesi Gazali Sk. No:2 Ümraniye/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak iletilebilir,
 • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,
 • E-posta adresinizin Gencallar bünyesinde kayıtlı olması halinde [email protected] adresine e-posta yoluyla veya [email protected] adresine KEP gönderebilirsiniz.