Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

(www.gencallar.com.tr)

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Gencallar Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Gencallar”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

Gencallar, Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. Gencallar’a aşağıda yazılı iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

 

Adres: Yukarı Dudullu Mah. Alemdağ Caddesi Gazali Sk. No:2 Ümraniye/İstanbul

E-Posta: [email protected]

 

Telefon: 444 4 362 

KEP:  [email protected]

 

2. Kişisel Verisi İşlenen Kişi Grupları 

 

www.gencallar.com.tr internet sitesini ziyaret eden ve Üyelik Sözleşmesini kabul etmiş olan Üyeler (Ürün veya Hizmet Alan Kişi) ve Üyelik Sözleşmesini kabul etmeksizin yalnızca internet sitesine çevrimiçi ortamdan erişim sağlayan ve www.gencallar.com.tr internet sitesinde sunulan hizmetlerden, Kullanım Koşullarında belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan Ziyaretçiler işbu Aydınlatma Metninin kişi grubunu oluşturmaktadır.  

 

3. İşlenen Kişisel Veriler

 

3.1 Gencallar tarafından oluşturulan www.gencallar.com.tr internet sitesi üzerinden ziyaret eden ve Üyelik Sözleşmesini kabul etmiş olan Üyeler (Ürün veya Hizmet Alan Kişi) hakkında işlenen kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik Verisi

Adı-Soyadı,

İletişim Verisi

E-posta adresi, Telefon numarası

Pazarlama Verisi

Çerez kayıtları (Cookies)

İşlem Güvenliği

Tarayıcı Bilgileri, Cihaz Bilgileri, IP Adresi Bilgileri, ID Numarası, Tarih/Zaman Dilimi

 

3.2 Üyelik Sözleşmesini kabul etmeksizin yalnızca internet sitesine çevrimiçi ortamdan erişim sağlayan ve www.gencallar.com.tr internet sitesinde sunulan hizmetlerden, Kullanım Koşulları’nda belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan Ziyaretçiler hakkında işlenen kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

 

Pazarlama Verisi

Çerez Kayıtları (Cookies)

İşlem Güvenliği

Tarayıcı Bilgileri, Cihaz Bilgileri, IP Adresi Bilgileri, ID Numarası, Tarih/Zaman Dilimi

 

4. Kişisel Veri İşleme Amaçları 

 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu tarafından aşağıda sayılı amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

Kimlik Verisi

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, 
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

(Siteye giriş yapan üye ve/veya ziyaretçileri tespit etme,  www.gencallar.com.tr internet sitesi üzerinde bilgi güvenliği ve operasyon süreçlerinin takibi ve gerektiğinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşların talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgileri temin etme ve sunma amaçlarıyla)

İletişim Verisi

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, 
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

(Siteye giriş yapan üyeleri tespit etme,  www.gencallar.com.tr internet sitesi üzerinde bilgi güvenliği ve operasyon süreçlerinin takibi ve gerektiğinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşların talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgileri temin etme ve sunma amaçlarıyla)

Pazarlama Verisi

 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, 
 • Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi 

(İnternet sitesinin işlevsel çalışması, veri sorumlusuna ait ürünlerin tanıtılması ve pazarlanması, internet sitesi üzerindeki trafiği görerek bu trafiğe uygun hizmet sağlanması, üye ve ziyaretçilerin ilgi alanlarına uygun kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş içeriklerin sunulması amaçlarıyla)

İşlem Güvenliği

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, 
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

(www.gencallar.com.tr internet sitesi üzerinde bilgi güvenliği ve operasyon süreçlerinin takibi, Gencallar tarafından sunulan hizmetin güvenliğini sağlamak ve gerektiğinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşların talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgileri temin etme ve sunma amaçlarıyla)

 

5. Aktarılan Kişisel Veriler ve Alıcı Grupları 

 

3. maddede yer verilen ve işlenen kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 8. maddeleri kapsamında işbu aydınlatma metninin 4.maddesinde yer alan veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla; 

 

 • Talep edilmesi halinde 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsam ve sınırında olmak üzere talep eden resmi makam/kurum ve kuruluşlar, 
 • Yazılım ve sunucu hizmeti alınan tedarikçilerimiz 

ile paylaşılabilecektir.

 

6. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

 

Tarafınıza ait kişisel veriler, Kanun’a uygun olarak aşağıda belirtilen toplama yöntemleri kullanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. www.gencallar.com.tr internet sitesini kullanımı sırasında tarafımıza ilettiğiniz kişisel veri niteliğini haiz bilgiler ile.
 2. Tarayıcınızdan çerez (cookies) ayarlarını değiştirmediğiniz sürece çerezler ile.
 3. Kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi, belge ve doküman aracılığı ile.
 4. Web Sitemizde bulunan sosyal medya veya e-ticaret platformları sembollerine tıklamak suretiyle bazı sosyal medya veya e-ticaret platformları ile bağlantı kurulabilmektedir. Belirtmek isteriz ki, aracı sosyal medya veya e-ticaret platformları da ayrıca kişisel verilerinizi işleyebilir ve/veya aktarabilir. Söz konusu platformların kişisel verilerinizi işleme ve/veya aktarma faaliyetleri üzerinde herhangi bir kontrolümüz bulunmamaktadır.  

7. Kişisel Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

 

Yukarıda belirtilen işleme yöntemleri ile www.gencallar.com.tr internet sitesini ziyaret eden Üyeler (Ürün veya Hizmet Alan Kişi) ve Ziyaretçilere ait elektronik yollarla toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde (kişisel verilerin işlenme şartlarında) belirtilen;

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

8.  İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Gencallar’a başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle Gencallar’a iletmeniz durumunda Gencallar, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Gencallar tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca (“Kurul”) belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle Gencallar’a iletebilirsiniz. Bu çerçevede Gencallar’a Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, www.gencallar.com.tr adresinde bir örneği bulunan ilgili kişi başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orijinal imzalı dilekçenizi;

 

 • Yukarı Dudullu Mah. Alemdağ Caddesi Gazali Sk. No:2 Ümraniye/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak iletilebilir,
 • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,
 • E-posta adresinizin Gencallar bünyesinde kayıtlı olması halinde [email protected] adresine e-posta yoluyla veya [email protected] adresine KEP gönderebilirsiniz.